Dewch i Gapel Waengoleugoed !

Rydym yn Eglwys fywiog, gweithgar a hwyliog sydd yn cynnwys nifer o deuluoedd ifainc . Rydym yn gwrando trwy weddi ar lais Duw ac yn ceisio gweithredu yn gariadus er budd ein cyd-ddyn. Rydym yn Eglwys agored ac yn croesawu pawb atom - cysylltwch a ni trwy y wefan i wybod mwy neu dilynwch ni  ar facebook "Capel y Waen"

 

 Ein Llyfr  "Capel Waengoleugoed, Sul, Gwyl a Gwaith " mae na gyflenwad bach o lyfrau ar gael ganddom trwy'r Capel Cost y Gyfrol £10   - £12 trwy'r post - gellwch archebu yma

ffurflen archeb.doc

Gweler safle oedfaon / dyddiadur  am ein hoedfaon a digwyddiadau niferus  – rydym yn gynylleidfa chartrefol a chyfeillgar o bob oed ac yn dilyn pob oedfa gyda phaned a chacen ! 
Gweddi - mae gweddio yn bwysig ini oddi fewn y Capel ac rydym yn gweddio drost rhai sydd ar ein rhestr weddi bob Sul yn ein hoedfaon ac mae ganddom pren weddi ble mae llawer yn galw mewn ac yn rhoi gweddi ar y pren wedd

Cynylleidfa sydd  yn rhoi pwyslais mawr ar gwasanaethu ein cyd-ddyn - rydym yn estyn llaw ac yn agored i bawb yn ein cymuned

Rydym yn eglwys elusengar sydd yn credu y dylem cefnogi mewn ffordd ymarferol rhai mewn angen. Trwy gasgliadau arbennig, gwerthiant llyfrau a chardiau ar ein stondin yn y Capel a rhoddion hael gan unigolion, yn 2014  bu ini gyfrannu £3925.25 at y gronfa elusen - mae yr arian yma wedi eu rannu i fudiadau dyngarol ee Cymorth Cristnogol, Hosbis Sant Cyndeyrn ac I gynnal Gofal Dydd 
 a hefyd rydym yn  rhoi cymorth i unigolion o'r gronfa  e.e. prynnu offer i wneud bywyd yn fwy gyfforddus i unigolion sydd yn wael adref. Eto mae y gronfa yma yn agored i bawb a nid oes rhaid cael cysylltiad a'r Capel i ofyn am gymorth


Clwb i Blant ar ffurf "Messy Church" sydd yn cyfarfod y Sul Olaf o bob mis am 10.30 - gweler y safle Grwp plant ar y wefan

Oedfaon deulu bywiog a gwahanol

Gofal Dydd  - sydd yn cynnig Gofal Dydd i fobl mewn oed neu sydd wedi bod yn wael. Mae Gofal Dydd Capel y Waen yn unigryw drwy Gymru gan eu fod  trwy gyfrwng yr iaith Gymraeg ac seiliau Cristnogol ond ar gael i bawb o bob ffydd a dim. Mae y diwrnod yn agored i unrhyw un   i'w galluogi  i gyfarfod ag eraill a hefyd i rhoi seibiant i ofalwyr - mae trafnidiaeth ar gael o ddrws i ddrws  -  gweler y safle Gofal Dydd  ar y wefan

Grwp mam a'i phram yn cyfarfod yn fisol - am ragor o fanylion cysylltwch a n


Grwp Crefftau

Cynllun rhannu llyfrau ble gall llyfrau Cymraeg a Saesneg cael eu benthyg neu prynnu am swm fechan a'r arian yn mynd i'r gronfa elusennol

Wedi cofrestru fel Eglwys Masnach Teg


Am wybod mwy - cysylltwch a ni !Os am ragor o wybodaeth am y Capel a digwyddiadau, neu os hoffech wybod mwy am sut gall Capel y Waen eich helpu cysylltwch a ni trwy fynd at botwm ar y wefan  "cysylltwch a ni"  neu gellwch ysgrifennu atom Capel Annibynwyr Waengoleugoed, Waen, Llanelwy, Sir Dinbych ,LL17  0DY. Mae y Capel yn agored I unrhyw un sydd yn dymuno cael  oedfa o fedydd, priodas neu cynhebrwng  - nid oes rhaid bod yn aelod o'r Capel na chael unrhyw gysylltiad gyda'r Capel i ofyn am oedfaon fel hyn. Ynghyd a'r wefan rydym yn dosbarthu cylchlythr chwarterol - mae na groeso i unrhyw un dderbyn y cylchlythr yma trwy cysylltu a ni.


We are a Welsh Speaking Congregational Chapel and serve all in our community regardless of language or faith and we operate a communtiy book share scheme; visit those in need; prepare food hampers at Christmas and other times for those who are unwell; host an annual service for those who have been bereaved and have launched our Thursday Day Care Group for older people who can come for informal day care to enjoy a range of activities, a  home cooked meal and to allow their carers at home to have a different day in the week. Please visit our English page on this website -  we  have a monthly English Newsletter please go to " Chapel news" on this website and for details on how to contact us or you can write to us at Waen Congregational Chapel, Waen, St Asaph, Denbighshire, LL17  0DY
 Capel Waengoleugoed, Waen, Llanelwy,LL17 0DY
Capel Annibynwyr Waengoleugoed yn ystod yr eira mawr

            Eglwys bywiog, hwyliog a gweithgar sydd yn croesawu pawb - Duw Cariad Yw.
Community Web Kit provided free by BT