Canolfan Gofal  Dydd yng Nghapel Waengoleugoed  - 10.30 yb – 3.30 yp pob  Dydd Iau a tri  Dydd Mawrth  cyntaf  pob mis

Beth yw Canolfan Gofal Dydd ?

Rydym yn croesawu unrhyw un atom i gael diwrnod  o fwynhad. Mae Gofal Dydd yn gael eu redeg yn gyfangwbwl gan gwirfoddolwyr sydd wedi derbyn hyfforddiant ac mae yn gael eu ariannu yn gyfangwbwl gan Capel Anninbynwyr Waengoleugoed sydd yn gorfod bellach godi drost £25,000 y flwyddyn i gynnal y gwasanaeth a hefyd arian ar gyfer datblygu.

Rydym yn cynnig gofal ar seiliau Cristnogol  ond  yn agoroed i bawb o bob ffydd a chred neu dim ffydd na chred. Mae trafnidiaeth ar gael gyda Dialaride o ddrws i ddrws i fobl sydd yn byw yn Sir Ddinbych  - gallem hefyd helpu bobl sydd yn byw yn Siroedd Conwy a Fflint, ond rydym yn rhoi blaenoriaeth I fobl sydd yn byw yn Sir Ddinbych ac efallai yn gorfod cynnig llai o sessiynau I fobl o Siroedd eraill os mae na lawer o ofyn am le yng Nghofal Dydd.

 
Pwy sydd yn dod i Canolfan Gofal Dydd a Sut mae Cael dod  ?

Mae Gofal Dydd yn agored i unrhyw un sydd sydd heb fod mewn iechyd  neu methu mynd allan lllawer eu hunain. Mae y rhan fwyaf o fobl sydd yn dod atom drost 50 oed ond gallem rhoi cymorth i fobl iau os ydynt wedi cael afiechyd ayb. 

Rydym yn derbyn ceisiadau i ddod i Canolfan Dydd oddiwrth Gwasanaethau Cymdeithasol Siroedd Dinbych a Chonwy; nyrsus cymunedol: Meddyg; Hosbis, Gweithwyr cymunedol a hefyd  teulu a perthnasau ac unigolion.

Rydym yn gallu rhoi help i fobl sydd gyda Dementia, Chancr ac afiechydon eraill ac i fobl sydd yn gwella wedi afiechyd ond efallai wedi colli hyder ayb

Mae y diwrnod yn gyfle prin i ofalwyr a theulu cael saib a rydym hefyd yn rhoi pwyslais mawr ar gefnogaeth i ofalwyr ac i deuluoedd mewn unryw modd y gallem. Gan mae gwirfoddolwyr ( gyda hyfforddiant) sydd yn helpu, mae yn ofynnol i bawb sydd yn dod atom allu edrych ar ol eu gofynion personol.

Beth sydd ar gael  ?

Paned  a tost ar ol cyrraedd
Cinio dau gwrs  o fwyd a llysiau tymhorol
Paned a chacen cyn mynd adref
Cwmni Difyr
 

Pwyslais mawr y diwrnod yw mwynhad a hwyl !

Mae na ddewis o weithgareddau mewn ystafelloedd cyfforddus.

Rydym yn gofyn i'r rhai sydd gyda ni i ddweud beth yr hoffent ei wneud ac rydym yn ceisio llunio ein gofal yn seiliedig ar hyn.

Mae y pwyslais ar galluogi fobl i fagu hyder sydd efallai wedi eu golli ac i ail-gydio mewn hen sgiliau neu dysgu sgiliau newydd


* Cyfle i ddarllen y papurau newydd a papurau Bro
* Mae na lyfrgell bach o lyfrau Cymraeg a Saesneg ar gael 
* Cyfle i gyfarfod eraill a chael sgwrs a chwmni
* Gallem rhoi cyngor a helpu llenwi ffurfleni ac mae "cynghorwyr budd-daliadau"  yn dod atom yn rheolaidd i  sicrhau eich bod  yn cael  arian dyledus  a hefyd cyngor ar ble i fynd os ydych angen fwy o help ayb 
*Aromatherapi - mae cyfle i gael aromatherapi sydd yn llesol iawn ar gyfer amryw o gyflyrau 
* Crefft – cael gweld a chyfle i drio gwahanol crefftau ac i gymeryd rhan mewn gwahanol prosiectau
* Paentio ac arlunio - mae ganddom artist proffesiynol yn arwain y gwaith yma ac yn 2012 chawsom arddangosfa llwyddiannus iawn o'n gwaith
* Coginio  ( rydym yn gwneud bopeth o Jam, taffi,cacen Dolig a Bara!)  
* Cyngor ar sut i gadw yn heini a cymeryd rhan mewn ymarferiadau ysgafn
*Ffisiotherapi - mae ffiotherapydd lleol yn dod atom ac yn cynnig assessiadau ac ymarferiadau
* Canu  ac Adloniant - cyngherddau amser cinio dan ofal "Live Music Now"
* Gwrando ar siaradwyr gwadd
* Sgwennu creadigol
* Ambell  Ddiwrnod  allan


Faint mae yn gostio? 

Capel Waengoleugoed sydd yn ariannu Gofal Dydd sydd yn adeiladu eisioes ar ein  gofal cymunedol o ymweld; gwasanaeth blynyddol i'r rhai sydd yn galaru; paratoi parseli bwyd i rhai sydd yn wedi cael salwch neu  profiadau anodd ayb. 

Mae yn costio drost £25,000+ y flwyddyn i ariannu Gofal Dydd  ar hyn o bryd sydd yn cynnwys costau trafnidiaeth, bwyd, gweithgareddau, hyfforddiant ar gyfer gwirfoddolwyr, yswiriant ayb ac mae llawer o gostau eraill ee gwresogi. 


Rydym yn ddiolchgar iawn am unryw roddion ariannol  tuag at y gwaith. Rydym yn codi arian er mwyn sicrhau gallu cynnal y diwrnod ymlaen i'r  dyfodol. Eisioes rydym yn gweld fod yr angen yn fawr a rhai yn gofyn os y  gallem cynnig ddiwrnod ychwanegol. Yn 2017 bu ini dderbyn 23 o geisiadau newydd am le .   

Sut gallaf wybod Mwy am Grwp Gofal Dydd Iau ?

Os Hoffech wybod mwy am y cynllun yma neu os hoffech cael dod atom - cysylltwch a'r Capel trwy y wefan neu trwy sgwennu atom " Canolfan Gofal Dydd, Capel Annibynwyr Waengoleugoed,
 Waen , Llanelwy LL17  0DY - mae ffurflen manylion ar gael isod yma   
furflen-form.docx            Eglwys bywiog, hwyliog a gweithgar sydd yn croesawu pawb - Duw Cariad Yw.
Community Web Kit provided free by BT